Miesięczne Archiwa: czerwiec 2013

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 30221

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-08-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej

 

wraz z działką o powierzchni 0,0372ha w prawie wieczystego użytkowania do dnia 03/11/2087 roku, położonej w Słupsku na ul. Gen. Józefa Chłopickiego nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00030221/3

 

należącej do dłużników: Jana Kozłowskiego i Ewy Jakubowskiej – Kozłowskiej

 

na prawach wspólności małżeńskiej majątkowej

 

Suma oszacowania wynosi 432 000zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 288 000 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 43 200zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu

 

o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie

 

od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul.Szarych Szeregów 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

 

o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2013r. o godz. 09:00 pod adresem ul. Szarych Szeregów 12 w Slupsku

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Samochód osob. VW Garbus nr. rej. GS 52028 rok

 

prod. 1969 1 [szt.] 15 000,00 11 250,00

 

2. Automat do zimnych napoi i kanapek Zanussi Noecta

 

typ Verona nr. 11801427** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

3. Automat do zimnych napoi i kanapek Zanussi nr.

 

92501113 typ Verona ** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

4. Basen kąpielowy 7x7m gumowy k.niebieski rok prod.

 

2011 + podkład+ dmuchawa wraz z trzema kulami z tworzywa sztucznego do basenu ( dwie przeźroczyste, jedna czerwona) + dmuchawa cena za zestwaw [szt.] 7 000,00 5 250,00

 

5. Stół drewniany k. brązowego nogi metalowe

 

składane 1 [szt.] 100,00 75,00

 

6. Ławki do siedzenia z oparciami drewniane k. brązowego

 

nogi metalowe składane 2 [szt.] 200,00 150,00

 

7. Fotele metalowe z podłokietnikami siedlisko i

 

oparcie drewniane 2 [szt.] 100,00 75,00

 

8. Meszalnik ze stali nierdzewnej do produktów

 

spożywczych ** 1 [szt.] 6 000,00 4 500,00

 

9. Kufer ze sklejki malowany różne kolory- duży 8 [szt.] 350,00 262,50

 

10. Kufer ze sklejki malowany różne kolory- średni 17 [szt.] 250,00 187,50

 

11. Kufer ze sklejki malowany różne kolory- mały 15 [szt.] 200,00 150,00

 

12. Kufer ze sklejki malowany różne kolory-

 

najmniejszy 17 [szt.] 150,00 112,50

 

13. Kufer z drewna b. duży 2 [szt.] 1 500,00 1 125,00

 

14. Stoły okrągłe ze stali nierdzewnej 3 [szt.] 100,00 75,00

 

15. Zacieraczka do betonu spalinowa m-ki Honda GX **

 

nr. 215267/52 ** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

16. Drabino-rusztowanie aluminiowe nr. 916129 ** 1 [szt.] 800,00 600,00

 

17. Migomat Bester 2.5 KW typ Migimagster 1800 nr.

 

P1040401409 z butlą ** 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00

 

18. Podnośnik elektryczny Romeico W225 nośność 2500

 

kg 1 [szt.] ** 3 000,00 2 250,00

 

19. Agregat prądotwórczy Honda GX260 EC5500 ** 1 [szt.] 3 500,00 2 625,00

 

20. Wysysarka do oleju prod. włoskiej RAASM 65

 

litrowa ** 1 [szt.] 800,00 600,00

 

21. Krzesła aluminiowe 4 [szt.] 80,00 60,00

 

22. bloczek 1 tonowy-wyciągarka ** 1 [szt.] 300,00 225,00

 

23. Szlifirka naścienna NSA-200 2.800 obr/min nr.

 

1817/05 600 W ** 1 [szt.] 100,00 75,00

 

24. Szafka narzędziowa BETA 7 szuflad ** 1 [szt.] 800,00 600,00

 

25. Samochód gastronomiczny Mercedes Benz 4.0 nr.

 

rej. GSL68LG rok prod. 1990 ** 1 [szt.] 15 000,00 11 250,00

 

26. Konterer gastronomiczny kompl. wyposażony 2005

 

rok 1 [szt.] ** 50 000,00 37 500,00

 

27. Chłodnia na lody

** 1 szt. 800,00 600,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2013r. o godz. 12:00 w Jarosławcu na dużym parkingu przy latarni

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

48. Domek stylizowany wyposażony gastronomiczn gril

 

duży 40. lodówka frytkownica 2010 r. 1 [szt.] 40 000,00 30 000,00

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT,

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2013r. o godz. 11:00 w Ustce na ul. Promenada Nadmorska odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

50. Składany punkt gastron. gril do kurczaków, chłodziarka,

 

lada, instalacja elektryczna** 1 [szt.] 18 000,00 13 500,00

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.