Miesięczne archiwum: Listopad 2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00052839/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-01-2022 r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/10 o powierzchni 9,58 ha, zabudowaną zabytkowym zespołem pałacowo- parkowym wpisanym do rejestru zabytków oraz działkę nr 4/1 niezabudowaną o pow. 15,13ha, w skład której wchodzi: grunt rolny o pow. 2,76ha oraz grunt pod drzewostanem o pow. 12,37ha wraz z drzewostanem, należącej uprzednio do dłużnika: Paweł Lewtak a obecnie do: Agrowita spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni, położonej: 76-220 Główczyce, Górzyno,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze- KW SL1S/00052839/8.

Suma oszacowania wynosi 1 050 568 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 787 926 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 057 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 06 16001462 1870 0855 4000 0001 lub gotówką w kasie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.