OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 42128

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-03-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny nr 13 C o powierzchni 54m2 stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 5/10 części w prawie własności działki gruntu

 

na której znajduje się budynek i udziałem 5/10 części w częściach wspólnych budynku; dwa pokoje,

 

w tym jeden przejściowy, łazienka, przedpokój; parter; centralne ogrzewanie; lokal wykończony w niskim standardzie; budynek nieocieplony, do remontu,

 

położonego: 76-231 Damnica, Mianowice 13 C, stanowiący własność dłużnika: Tomasz Szyszka

 

dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42128 [NKW: SL1S/00042128/8]

 

Suma oszacowania wynosi 64 200zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 800zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 420zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.