OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 56772

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-08-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny
nr 3 B złożony: 2 pokoi, kuchni, łazienki, o pow: 78,0 m2, wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części  w udziale 44/100 części w nieruchomości w skład, której wchodzi działka gruntu oraz części
i urządzenia budynków, które nie służą do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali nieruchomości  opisanej pod nr KW SL1S/00039391/8
należącej do dłużnika:Andrzej Mucha, położonej: 76-200 Słupsk, Warblewo 3 B, dla której
Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 56772   [NKW: SL1S/00056772/8]
Suma oszacowania wynosi 58 058,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi     38 705,34zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 805,80zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.