OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00009731/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-05-2013r. o godz. 12:00 w kancelarii mieszczącej się 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 38, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną niezabudowaną, zajmującą obszar 0,67 ha

należącej do dłużnika: Marek Witkowski

położonej: 76-248 Dębnica Kaszubska, Dobieszewo,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00009731/5

Suma oszacowania wynosi 14.200,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.650,00zł.

 

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 38 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do jej uiszczenia natychmiast
po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się
do złożenia natychmiast 20 % ceny, nie mniej niż 500,00zł przy czym reszta powinna być uiszczona
do godz. 12:00 dnia następnego pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 kpc).

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest najpóźniej na dzień przed licytacją złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.420,00zł w gotówce lub na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O. w Słupsku 87 15401098 2008 5566 3609 0001