Wniosek egzekucyjny

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej przez komornika jest złożenie prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, oraz:

– dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Wnioski można składać w kancelarii w dni robocze wraz z oryginałem tytułu wykonawczego można go również wysłać na adres kancelarii – najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wzór wniosku egzekucyjnego i formularz skargi na czynności Komornika