Miesięczne Archiwa: wrzesień 2012

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.

[….]

Art. 2. 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne
czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

[….]

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o
zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów
oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w
drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed
wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych
dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi
publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

[….]

Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi
sądu rejonowego, przy którym działa.

Wnioski egzekucyjne

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej przez komornika jest złożenie prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, oraz:

– dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Wnioski można składać w kancelarii w dni robocze lub wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego można wysłać na adres kancelarii – listem poleconym.

Wzory wniosków

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowaliśmy do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji w formacie pdf.

•    Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)
•    Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)
•    Zlecenie przeszukania majątku dłużnika (zlecenie)

wnioski są w formacie pdf – czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo przez firmę Adobe

Podstawy prawne

Obszarem działania komornika jest cały kraj zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882, z późniejszymi zmianami), wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem spraw o egzekucję  z  nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.  W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Obecnym rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym komornik działa, czyli Sądu Rejonowego Słupsk.

Właściwość ogólna obejmuje miasta: Chojnice, Człuchów, Lębork, Łeba, Słupsk, Ustka.

gminy: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Brusy, Chojnice, Czersk, Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo, Rzeczenica, Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Wicko, Kępice, Koczała, Miastko, Trzebielino, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.

Wybór komornika:

zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, powierzam prowadzenie egzekucji – komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Słupsku – Jadwidze Żuralskiej

elektroniczne postępowanie upominawczeProwadzimy postępowania w EPU (wykonywanie tytułów wykonawczych wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód).

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) zaplanowane jest w celu egzekucji żądań finansowych osiąganych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem, które ma charakter wezwania do zapłaty w sprawie, w której sprawa nie jest skomplikowana i nie potrzebuje dokonania postępowania dowodowego.