Miesięczne Archiwa: marzec 2013

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONYM NIERUCHOMOŚCI nr KW 83463

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2013r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 76-200 Słupsk, ul. Kowalska 1, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr: 363, 371- łąki trwałe, o powierzchni: 1,9700 HA

 

należącej do dłużników: Ireneusz Kierszka, Anna Kierszka

 

położonych: 76-220 Główczyce, Izbica, gmina: Główczyce, :

 

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 83463 [NKW: SL1S/00083463/7]

 

Suma oszacowania wynosi

 

42 800,00złzaś cena wywołania jest równa

3/4 sumy oszacowania

 

i wynosi 32 100,00zł

.

Zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię

 

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. kwotę 4 280,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090

 

lub w gotówce, w kancelarii komornika.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę na licytacji, zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia

natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak, cena przewyższa 500,00 zł,

obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 % ceny,

nie mniej, niż 500,00 zł, przy czym- reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00

dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie

od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONYM NIERUCHOMOŚCI nr KW 75142

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2013r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 76-200 Słupsk ul. Kowalska 1, odbędzie się pierwsza licytacja w trybie uproszczonym nieruchomości stanowiącej działkę nr 291- pastwiska trwałe, o powierzchni 0,9600 HA, położona w: Izbica, gm.: Główczyce

 

należącej do dłużnika:Ireneusz Kierszka, Anna Kierszka

 

położonej: 76-220 Główczyce, Izbica, gmina: Główczyce, :

 

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 75142 [NKW: SL1S / 00075142 / 2]

Suma oszacowania wynosi 1

3 700,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 10 275,00zł

.

Zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. kwotę 1 370,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić

na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090

lub w gotówce, w kancelarii komornika.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę na licytacji, zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia

natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak, cena przewyższa 500,00 zł,

obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 % ceny,

nie mniej, niż 500,00 zł, przy czym- reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00

dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00092418/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-04-2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej tereny przebysłowe o powierzchni 0,0195 Ha

należącej do dłużnika: Mieczysław Milewski

położonej: 76-270 Ustka, Dunino,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00092418/3

Suma oszacowania wynosi 1.290,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 860,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Bank Ochrony Środowiska SA O. w Słupsku 87 15401098 2008 5566 3609 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00061978/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-04-2013r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Mieczysław Milewski

położonej: 76-270 Ustka 1, Duninowo, stanowiącej park wpisany do rejestru zabytków, zajmujący powierzchnię 3,4346 ha

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00061978/0

Suma oszacowania wynosi 57.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38.600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.790,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Bank Ochrony Środowiska SA O. w Słupsku 87 15401098 2008 5566 3609 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2013r. o godz. 10:00 w lokalu:

76-270 USTKA, UL. KOSYNIERÓW 10C

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

1. Telewizor Philips, 42 cal, pilot, plazma 1 [szt.] 400,00 **) 300,00

2. Kuchenka gazowa 4 palnikowa do zabudowy 1 [szt.] 200,00 **) 150,00

3. Kuchenka gazowa 2 palnikowa do zabudowy 1 [szt.] 100,00 **) 75,00

4. Zamrażarka AEG, wys. 1,5m 1 [szt.] 200,00 **) 150,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00009731/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-05-2013r. o godz. 12:00 w kancelarii mieszczącej się 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 38, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną niezabudowaną, zajmującą obszar 0,67 ha

należącej do dłużnika: Marek Witkowski

położonej: 76-248 Dębnica Kaszubska, Dobieszewo,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00009731/5

Suma oszacowania wynosi 14.200,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.650,00zł.

 

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 38 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do jej uiszczenia natychmiast
po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się
do złożenia natychmiast 20 % ceny, nie mniej niż 500,00zł przy czym reszta powinna być uiszczona
do godz. 12:00 dnia następnego pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 kpc).

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest najpóźniej na dzień przed licytacją złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.420,00zł w gotówce lub na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O. w Słupsku 87 15401098 2008 5566 3609 0001

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2013r. o godz. 12:00 w lokalu:

76-211 Poddąbie, ul. Spacerowa 3

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

1. Telewizor Sharp Aquos, 40 cal, LCD, dwuletni 1 [szt.] 500,00 **) 375,00

2. Chłodziarkozamrażarka Beko wys. 170 cm, roczna 1 [szt.] 700,00 **) 525,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00048128/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-04-2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną, składającą się z dwóch części:

część działki gruntu o powierzchni 377 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym,

druga część działki gruntu o powierzchni 377 m2 zabudowana pawilonem handlowym

należącej do dłużników: Dariusz i Agnieszka Kłak

położonej: 76-200 Słupsk, Marszałka Piłsudskiego 9, Słupsk,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00048128/0

Suma oszacowania wynosi łącznie 1.092.000,00 zł,+ 23% podatku VAT od kwoty 448.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 728.000,00 zł + 23% podatku VAT od kwoty 298.666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109.200,00 zł + 23% podatku VAT od kwoty 44.800,00 zł, czyli łączna kwota rękojmi wynosi 119.504,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O. w Słupsku 87 15401098 2008 5566 3609 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.