Miesięczne Archiwa: maj 2013

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

O NR KW 52823 W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20/06/2013r., o godz. 13:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwigi Żuralskiej, przy ul. Kowalskiej 1, w Słupsku odbędzie się pierwsza licytacja w trybie uproszczonym nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną nr 11/18, o obszarze 0,5852 HA, położonej: Górzyno (Gorzyno), gm. Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku-VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

 

o numerze 52823 [nowy nr KW: SL1S/00052823/3],

 

należącej do dłużnika: Małgorzata Holiat (dłużnik rzeczowy)

 

Suma oszacowania wynosi

46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00zł.

Zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. kwotę 4 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona

w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090

lub w gotówce, w kancelarii komornika.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę na licytacji, zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia

 

natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak, cena przewyższa 500,00 zł,

 

obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 % ceny,

 

nie mniej, niż 500,00 zł, przy czym- reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00

 

dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC).

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie

od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.