Miesięczne Archiwa: sierpień 2013

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2013r. o godz. 10:00 w lokalu:76-200 Słupsk, ul. Solskiego 17/7

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. lodówko zamrażarka LG 2009 z kostkarką do lodu 1 [szt.] 1 400,00 700,00

2. Kredens z witryną z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 3 500,00 1 750,00

 

3. Pomocnik z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 800,00 400,00

 

4. Apteczka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 100,00 50,00

 

5. Stół dębowy z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 200,00 100,00

 

6. Krzesło dębowe z lat 30-tch XX w. 6 [szt.] * 50,00 25,00

 

7. Bufet z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 400,00 700,00

 

8. Kredens francuski z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 4 000,00 2 000,00

 

9. Biblioteczka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 750,00

 

10. Szafa dwudrzwiowa z szufladami z lat 30-tcyh XX

 

w. 1 [szt.] 1 000,00 500,00

 

11. Bieliźniarka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 750,00

 

12. Biblioteczka czarna z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 2 000,00 1 000,00

 

13. Komoda czarna z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 750,00

 

14. Lustro + stolik z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 500,00 750,00

 

15. Szafa dębowa z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 2 000,00 1 000,00

 

16. Bieliźniarka z lat 30-tych XX w. 1 [szt.] 1 000,00 500,00

 

17. łóżko dębowe + 2 stoliki nocne + komoda z lat

 

30-tych XX w. 1,00 [kpl.] 5 000,00 2 500,00

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

 

UWAGA:

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 100201/9

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2013r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 99,18m2 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 577/10000 części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 25.10.2098r. działki gruntu i udziałem 577/10000 części w częściach wspólnych budynku; I piętro, trzy pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, przedpokój, balkon; centralne ogrzewanie i ciepła woda

 

z sieci miejskiej; lokal wykończony w wysokim standardzie w latach 2010 – 2011, materiałami wysokiej jakości; budynek po kapitalnym remoncie i modernizacji w 2009r.,

 

 

 

należący do dłużnika:Jolanta Witkowska

 

 

 

położonego: 76-200 Słupsk, ul. Solskiego 17/7

 

 

 

dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 100201 [SL1S/00100201/9]

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 356 600 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

 

i wynosi 237 733 zł.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 660 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090 lub w kasie kancelarii komorniczej

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać

w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz

z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.