USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.

[….]

Art. 2. 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne
czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

[….]

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o
zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów
oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w
drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed
wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych
dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi
publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

[….]

Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi
sądu rejonowego, przy którym działa.