OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 100201/9

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2013r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 99,18m2 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 577/10000 części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 25.10.2098r. działki gruntu i udziałem 577/10000 części w częściach wspólnych budynku; I piętro, trzy pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, przedpokój, balkon; centralne ogrzewanie i ciepła woda

 

z sieci miejskiej; lokal wykończony w wysokim standardzie w latach 2010 – 2011, materiałami wysokiej jakości; budynek po kapitalnym remoncie i modernizacji w 2009r.,

 

 

 

należący do dłużnika:Jolanta Witkowska

 

 

 

położonego: 76-200 Słupsk, ul. Solskiego 17/7

 

 

 

dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 100201 [SL1S/00100201/9]

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 356 600 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

 

i wynosi 237 733 zł.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 660 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090 lub w kasie kancelarii komorniczej

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać

w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz

z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.