OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 30221

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-08-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej

 

wraz z działką o powierzchni 0,0372ha w prawie wieczystego użytkowania do dnia 03/11/2087 roku, położonej w Słupsku na ul. Gen. Józefa Chłopickiego nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00030221/3

 

należącej do dłużników: Jana Kozłowskiego i Ewy Jakubowskiej – Kozłowskiej

 

na prawach wspólności małżeńskiej majątkowej

 

Suma oszacowania wynosi 432 000zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 288 000 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 43 200zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu

 

o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie

 

od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul.Szarych Szeregów 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

 

o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.