OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 60999 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2013r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ przedwojennym budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym o pow. 222 m2 i przylegającym

 

do niego parterowym budynkiem magazynowym o pow. 227 m2. Budynek mieszkalny wpisany

 

do ewidencji zabytków i objęty ochroną konserwatorską. Nieruchomość stanowi działkę nr 583,

 

o obszarze 0,2433 ha, do której dłużnik:

 

Michał Romowski posiada prawo do wieczystego użytkowania,

 

położoną: 76-220 Główczyce, ul. Szosa Słupska 3,

 

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 60999 [NrKW: SL1S/00060999/6]

 

Suma oszacowania wynosi 181 400zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

 

i wynosi 120 933zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóżniej w dniu poprzedzającym licytację, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 140zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu

o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090 lub w gotówce w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.