OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

o nr KW 100809

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-02-2015r. o godz. 14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul.Szarych Szeregów 13 w sali nr 101,     odbędzie się druga licytacja nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr M 7, złożony z: 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, korytarza, o pow.  użytkowej 74,77 m2, położony na IV piętrze.
z windą,  w budynku nr 18, przy ul. Kaszubskiej, w Słupsku,  wraz z udziałem wynoszącym 414/10000 części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 25/04/2094 roku działki gruntu
i udziałem 414/10000 części w częściach wspólnych budynku – nieruchomości objętej nr kw SL1S/00010090/9   należącego do dłużnika: Karolina Cetera, dla którego  Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100809   [NKW: SL1S/00100809/1]
Suma oszacowania wynosi 295 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi     197 200,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 580,00 zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.