OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 21043 W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2013r. o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja w trybie uproszczonym nieruchomości stanowiącej

 

działki nr 26-o pow. 3,54ha, działka 30-o pow. 2,24ha, działka nr 31- o pow. 2,98ha, działki rolne, niezabudowane, położonej: Lękwica, gmina Słupsk, wchodzące w skład nieruchomości

 

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

 

o numerze KW 21043[SL1S/00021043/5]

 

przeciwko dłużnikom:

 

 

Jan Nadwodny, Halina Nadwodna, Marzena Nadwodna (dłużnik rzeczowy)

 

Suma oszacowania działki nr 26 wynosi 58 120zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 43 590zł.

Suma oszacowania działki nr 30 wynosi 36 780zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 27 585zł.

Suma oszacowania działki nr 31 wynosi 48 930zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 36 697zł.

Zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić do kasy komormika lub na konto:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O- Centrum / Słupsk 81 10204649 0000 7002 0008 6090 lub w gotówce, w kancelarii komornika.

 

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę na licytacji, zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia

 

natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak, cena przewyższa 500,00 zł,

 

obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 % ceny,

 

nie mniej, niż 500,00 zł, przy czym- reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00

 

dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC).

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.