owca

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2014r. o godz. 11:00  w lokalu:
76-248 Dębnica Kaszubska, Krzynia 6B
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Suma oszacowania         Suma wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.     Owca nr. świadectwa PL10001352531   **     1 [szt.]     700,00    350,00
2.     Owca nr. świadectwa PL100013552456  **     1 [szt.]     700,00    350,00
3.     Owca nr. świadectwa PL100013552449  **     1 [szt.]     700,00    350,00
4.     Owca nr. świadectwa PL100013552418  **     1 [szt.]     700,00    350,00
5.     Owca nr. świadectwa PL100013552289  **     1 [szt.]     700,00    350,00
6.     Owca nr. świadectwa PL100013552272  **     1 [szt.]     700,00    350,00
7.     Owca nr. świadectwa PL100013552265  **     1 [szt.]     700,00    350,00
8.     Owca nr. świadectwa PL100013552241  **     1 [szt.]     700,00    350,00
9.     Owca nr. świadectwa PL100013552227  **     1 [szt.]     700,00    350,00
10.     Owca nr. świadectwa PL100013551640  **     1 [szt.]     700,00    350,00
11.     Owca nr. świadectwa PL100013551503  **     1 [szt.]     700,00    350,00
12.     Owca nr. świadectwa PL100013551497  **     1 [szt.]     700,00    350,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.