OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku z-ca Jadwiga Żuralska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2013r. o godz. 11:00 w lokalu:

Rzechcino 27,

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

1. Telewizor plazmowy Samsung stojący czarny , typ

LE 32A, pilot, około 4-letni, 1 [szt.] 500,00 **) 375,00

Model LE32A330J1N HXXC

 

2. Kombajn żółty-New Holland Clayson MI40, N1401967

model 140 z 1960 r. nr klasyt. 107153 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00

 

3. Naczepa do rozdrabniania obornika, kolor

czerwony 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00

 

4. STAR-samochód ciężarowy – 200, nr rej. GSL

06447 1 [szt.] 1 000,00 **) 750,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.